Пијанечко - Малешевски регион

Пијанечко - Малешевскиот регион е богат со долга и богата историја, позиционирана во североисточниот дел на Република Македонија, што го прави да биде атракција и предизвик за голем број на туристи и посетители од цела Македонија и пошироко. Големиот број на природни убавини , како и многуте туристички места се причината за се поголемниот број на присутност на посетители во сите периоди од годината. Овој регион изобилува и со природна убавина изразена преку бројни геоморфолошки форми - планини, котлини, полиња, долини, клисури, пештери, како и неколку хидрографски форми - извори, реки, водопади, езера и вештачки акумулации.

Локации

Локации

 • Патека на петко

 • Велосипедска патека Голак

 • Патеката на билките на планината Голак

 • Кукуље кај с.Нов Истевник

 • Кукуље кај с.Тработивиштее

 • Мелови кај с. Црник – Melovi near the village of Crnik

 • Коњска Дупка

 • Киселичка пештера

 • Илин Камен

 • Вртена Скала

 • Пехчевски Водопади

 • Езерото Сандански

 • Езерото Лошана

 • Барски еко-систем Езерце

 • Локалитетот „Јудови ливади“

 • Патеката на биодиверзитетот во Делчево

 • Рекреативната велосипедска патека „Илин Камен“

 • Патеката на Петко и шумските жители

 • Едукативниот центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион

 • Велосипедска патека „Убавините на Пехчево на велосипед“

 • Археолошкиот локалитет „Св. Петка“

 • Црква “Света Петка Параскева” – ST. PETKA (SAINT PARASKEVA OF THE BALKANS)

 • Очипалска пештера – Ochipalska cave

 • Езеро Калиманци – Lake Kalimanci

 • Комплекс Манастирски Ендек – Monastery block of Endek

 • Врв Кадиица, Влаина – Peak Kadiica, Mountain Vlaina

 • Орловец

 • Туристичка населба Абланица – Tourist settlement Ablanica

 • Врв Петлец – Peak Petlec

 • Манастир Св.Архангел Михаил

 • Буковик со врвот Орловец – Bukovik with the peak Orlovec

 • Врв Ченгино Кале, Езеро Орлови очи – Peak Chengino Kale, Eagle eyes Lake

 • Свети води, с. Тработивиште – Holy water, village of Trabotivishte

 • Манастир Пресвета Богородица

 • Маршрута Орловец – Оrlovec itinerary

 • Беровско Eзеро – Berovo Lake

 • Тврдина „Градиште“ – Fortress „Gradiste“

 • Планината Влаина – The mountain Vlaina

Овој веб-сајт е официјален онлајн водич за патување во Пијанечкиот и Малешевскиот регион. Овде ќе најдете информации за сите градови, села и планини, како и за сите спортски активности (сè од пешачење возење велосипед), културни моменти, атракции во близина и специјални настани. И, се разбира, можете да го користите нашиот веб сајт за да споделете ваши импресии од некој посета на некое место.
Оди најгоре