Планината Влаина – The mountain Vlaina

 Планината Влаина припаѓа во групата средно високи планини. Се протега по должината на границата со Бугарија, од нејзината северна страна од превалот Црна Скала, која претставува и граница со Осоговските Планини, кон југоисток во потег од 40 km. Се издигнуваат неколку карактеристични врвови како Острец, Китка, Обел и Кадиица. Највисок врв е Кадиица, со височина од 1.932 m, а во неговото подножје е изворот на Пехчевска Река. Врвовите, како и самото планинско било (долго 15 km) се заоблени, слабо изразени и оголени. Поради прекрасниот видик, Кадиица е честа маршрута на планинарите и љубителите на природата.

 The mountain Vlaina belongs to the group of mediumhigh mountains. It extends along the border with Bulgaria, on its northern side of the crossing Crna Skala, which is also a border with the Mountains Osogovski, towards southeast, with a length of 40km, several specic peaks rise up, such as the peaks Ostrec, Kitka, Obel, and Kadiica. The highest peak is Kadiica, with a height of 1,932m, and the spring of the river Pehchevska is located at its foot. The peaks, as well as the mountain ridge itself (15km long) are rounded, poorly expressed, and bare. Due to the beautiful view, Kadiica is a common route of mountaineers and nature lovers.

Види повеќе
Оди најгоре