Свети води, с. Тработивиште – Holy water, village of Trabotivishte

 Месноста Света Вода е оддалечена 15-тина km јужно од Делчево, во атарот на с.Тработивиште. Самите извори се високо од десната страна на реката Брегалница. Тука од памтивек постојат 3 извори на вода. Подоцна овие извори се каптирани во чешми што никогаш не пресушуваат. За водата од овие чешми, меѓу локалното население во Делчево и регионот, постои верување дека истата има лековити и чудотворни својства, односно дека оваа вода е света, т.е. исцелителна, па затоа целата месност го добила името Света Вода. Трите извори, односно чешми се на растојание од 30 до 50 m една од друга. Најпрво, посетителите наидуваат на онаа чешма што е посветена на божјата мајка Св. Богородица, следна е водата посветена на Св. Недела, а последна е чешмата посветена на Св.Петка. Исто така, тука кај Света Вода често се служат верски обреди со свештени лица од брегалничката епархија.

За Света Вода кај селото Тработивиште познато е кажувањето на Стојан Димитров, најстариот учител од овој крај во периодот на претходниот систем на државно уредување, за извесни струмички испосници, кои имале свои ќелии во близината на Света Вода во XIII век.

 The location called Holy Water is located 15 km south of Delchevo, in the area of the village of Trabotivishte. The springs themselves are high, on the right side of the river Bregalnica. There are three springs of water that have been known from long ago. Later, these springs were captivated into fountains that never dry out. The local people in Delchevo and the region believe that the water has healing and miraculous characteristics, that the water is holy, i.e. healing, and therefore the whole location was given the name Holy Water. The three springs, that is the fountains, are 30 to 50 m far from each other. The visitors first come to the water dedicated to the Holy Mother of God, then to the water dedicated to St. Nedela and the last one which is dedicated to St. Petka. Also, this holy water is often used in religious rites with priests of the Eparchy of Bregalnica.

Stojan Dimitrov, the oldest teacher of this region, mentioned the holy water near the village of Trabotivishte in the period of the previous system of the state regulation. He talked about certain hermits from Strumica who had their cells in the vicinity of the waters in the 13th century.

Види повеќе
Оди најгоре