Црква “Света Петка Параскева” – ST. PETKA (SAINT PARASKEVA OF THE BALKANS)

 СВЕТА ПЕТКА — црква во селото Селник. Сместена е на неколку стотина метри лево од патот кој води од Драмче кон Селник. Црквата е прогласена за споменик на културата од национално значење од страна на Министерството за култура на Република Македонија.

Градбата на црквата е еднокорабна со правоаголна основа и е покриена со камени плочи. Градена е од кршен камен и вар. Над влезната врата има ниша со фреска на која е прикажана Света Петка.

Внатрешноста на црквата е зографисана. Ја живописал Јо(ван) Комнов, најверојатно во третата деценија на XII век. Ѕидното сликарство е стилски блиско на недалечниот алински манастир Св. Спас во Бугарија (1626).

Во сликаната програма се вклучени локалните пустиножители Св. Јоаким Осоговски и Св. Јоан Рилски.

Фрескоживописот се состои од три слоја, од кои првиот е некаде од XIII-XIV век, додека следниот од XVI век, односно од времето на архиепископот Прохор Охридски. Натписите се словенски и сведочат за продолжувањето на словенската култура во време на отоманското владеење. Целата црква е живописана, но голем дел од фреските се оштетени. Иконостасот со царските двери и иконите биле изработени во 1906 година од страна на зографот Гаврил.

 This church is in the village of Selnik. It is located a few hundred metres left of the road leading from Dramche to Selnik. The church was declared a cultural monument of national importance by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia.

The church itself has one-nave with a rectangular base and is covered with stone slabs. It is built from broken stone and lime. Over the entrance door there is a small niche with a fresco on which Saint Petka is shown.

The interior of the church is painted by Jo(van) Komnov, probably in the third decade of the 12th century. According to the style, the wall painting is close to the nearby Alinsky monastery St. Spas in Bulgaria (1626).

The paintings include the local hermits St. Joakim Osogovski and St. Joan Rilski.

The fresco is composed of three layers, the first being from the 13th to 14th century, while the next one is from the 16th century, i.e. from the time of the archbishop Prohor Ohridski. The inscriptions are written in Slavic language and testify to the continuation of the Slavic culture during the Ottoman rule. The entire church is painted, but a large part of the frescoes is damaged. The iconostasis with the royal doors and icons were made in 1906 by the artist Gavril.

Види повеќе
Оди најгоре