Комплекс Манастирски Ендек – Monastery block of Endek

 Во подножјето на Голак, во непосредна близина на градот Делчево, се наоѓа прекрасниот манастир Света Богородица Балаклија.

Околината на манастирот, со своите специфични камени форми, придонела уште од дамнина тука да постои светилиште. Сегашниот изглед манастирскиот комплекс го добил некаде во почетокот на 20 век кога бил изграден манастирот, но со слаб квалитет. Подоцна, на крајот од векот, повторно била покрената иницијатива за возобновување на целиот манастирски комплекс.

Главната манастирска црква е посветена на Пресвета Богородица, односно за животоносниот извор. Црквата во 1915 година била од слаб материјал. На 6 јуни 1999 година повторно бил осветен и поставен камен темелник

Втората и помалата црква е посветена на Покровот на Пресвета Богородица. Изградена е во 1920 година и целосно возобновена во 1990 година. Не е осветена и нема фрескоживопис и икони.

 

 In the foothills of the Mountain Golak, in the immediate vicinity of the town of Delchevo, there is the beautiful monastery of the Holy Mother of God of Balaklija.

The specific stone forms in the surrounding of the monastery brought to having a sanctuary here long ago. The monastery block was given the present appearance sometime at the beginning of the 20th century, when the monastery was built. Since it was with poor quality, at the end of the century there was an initiative for restoration of the entire monastery block.

The main monastery church is dedicated to the Holy Mother of God, that is, to the life-bearing source. The church built in 1915 was of poor quality, so on June 6, 1999, a stone foundation was placed and consecrated.

The second and smaller church is dedicated to the Patron of Holy Mother of God. It was built in 1920 and completely renovated in 1990. This church has not been consecrated and there are no frescoes and icons.

Види повеќе
Оди најгоре