Врв Петлец – Peak Petlec

 Локалитетот Петлец е оддалечен 12 km од Берово, во близина на Русиново на оддалеченост 7 km од селото. На ова место, во срцето на Малешевските Планини, во 1906 година згасна животот на Дамјан Груев, еден од најголемите македонски револуционери, визионер и борец за самостојна и независна Македонија.

Во негова чест секоја година, викендот пред 23 Декември, денот на неговото загинување во нерамноправна борба со турскиот аскер, се организира традиционален марш По врвиците на војводите од с. Русиново до врвот Петлец.

 The locality Petlec is situated at a distance of 12km from Berovo, in the vicinity of Rusinovo, at a distance of 7km from the village. In this place, in the heart of the Mountains Maleshevski, in 1906 the life of Damjan Gruev ended, who was one of the greatest Macedonian revolutionaries, a visionary and a fighter for an independent Macedonia.

In his honour, every year, the weekend before December 23, the day when he died in an unfair struggle against the Turkish army, a traditional march is being organized, titled  Along the Paths of the Voivodes from the village of  Rusinovo to the peak Petlec.

Види повеќе
Оди најгоре