Врв Ченгино Кале

Ченгино Кале (или Калето) на Малешевските Планини, на самата граница со Република Бугарија и е нај источна месност на Република Македонија. Височина на врвот изнесува 1752 метри. Граничната линија на овој простор, во должина од 12 метри поминува преку мало природно езерце со мошне интересен начин на постанок. Езерцето е со меридијански правец, во должина од 40 метри, површина од 310 метри квадратни и длабочина до 0,7 метри.

Тоа всушност е единственото езеро преку кое монува Македонско-Бугарската граница. Значи, доколку се земе во детали, најисточната точка во Република Македонија е за 95 метри поисточно од врвот Ченгино Кале, а на исток од овој врв се наоѓа површина од нашата држава од 15.365 метри квадратни.

Види повеќе
Оди најгоре