Маршрутата Орловец

Маршрутата Орловецповрзува неколку интересни локалитети во околината на Пехчево. Започнува од Барскиот еко систем „Езерце“ во Пехчево и авантуристичкиот парк во непосредна близина. Се движи низ Пехчево, преку Симин Рид до локалитетот Јудови Ливади каде се наоѓа ендемичноито инсектојадно растение Drossera Rotundifolia.

Продолжува до врвот Орловец, па преку локалитетот Рудниците и Патеката на Петко и шумските жители - Пехчевска авантура оди до Едукативниот центар за зачувување на природата во село Негрево. Потоа преку локалитетот Елата се враќа во Пехчево. Должината на патеката е околу 12км и поминува низ пасишта, ниска вегетација и шумски предели. .

Види повеќе
Оди најгоре