Мелови кај с.Црник

Мелови кај с.Црник се многу интересни геоморфолошки форми со амфитеатрален изглед кој кон подножјето се стеснува, така што наликуваат на пресечена инка.

Станува збор за 10-тина „мелови“ кои се наоѓаат на околу 1 km односно 15 минути одење спротиводно (југоисточно) по Црничка Река, над с.Црник.Бедленд „меловите“ имаат значителна височина на ерозивниот отсек до 80 m, а пречникот им е до 300 m. Тоа, на некои отсеци им дава импресивен изглед, а движењето и набљудувањето покрај работ на отсекот е возбудливо и полно со адреналин. Меловите се хоризонтално слоевити, изградени во неотпорни седиментни карпи (песоци, песочници, глини), наталожени во некогашното Пијанечко Езеро кое постоело до пред милион години. Затоа и боите на отсеците варираат од сивкаста, жолтеникава, црвеникава до кафеава. Страните се интересни и по длабоките бразди, долчиња, ендеци и мали земјени пирамиди.

Во однос на постанокот, меловите се формирале со претерана, вековна дождовна ерозија наоголени, слабо отпорни седиментни слоеви. Во тој процес, своја улога имал и човекот, кој во минатото уништил добар дел од природната вегетација на овој простор. Покрај во фасцинантните мелови, овде може да уживате во чистиот воздух, убавината на селото Црник и во љубезноста на локалното население.

Види повеќе
Оди најгоре